Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Webové technológie”

Webové technológie sú technológie ktoré využívajú webové stránky pre svoje fungovanie. Za základné technológie možno považovať napr.  značkovací jazyk HTML (Hypertext Markup Language). Tvorí hlavnú časť kódu webovej stránky obsahujúcu najmä textové a štruktúrové informácie. Kaskádové štýly CSS slúžiace pre formátovanie textových a grafických prvkov webových stránok. Sú tak najdôležitejším prostriedkom pri tvorbe grafického dizajnu stránky.

Na fungovanie internetových stránok s dynamickým obsahom a webových aplikácií je potrebný hypertextový preprocesor PHP alebo ASP, ktorý beží na strane servera a umožňuje dynamickú zmenu obsahu stránky na základe odozvy užívateľa.

Pre pokročilé funkcie webových stránok je využívaný napr. skriptovací programovací jazyk JavaScript, ktorý umožní odozvou obsahu web stránky v reálnom čase bez nutnosti opätovného načítania obsahu stránky.

Pre prácu s údajmi v databáze je najpoužívanejší jazyk SQL (Štruktúrovaný dopytovací jazyk). Prostredníctvom jazyka SQL je možné ukladanie a načítavanie údajov na základe rôznych podmienok a pravidiel. Uchovávanie dát v štruktúrovanej forme umožňujú databázové systémy ako napr.  MySQL, MariaDB, MongoDB a PostgreSQL.

Samotný beh web stránok je realizovaný službou webového servera ako napr. Apache alebo Nginx.

Komunikácia medzi počítačmi s cieľom zobraziť internetovú stránku alebo preniesť určité informácie prebieha prostredníctvom komunikačných protokolov. Medzi základné komunikačné protokoly patria protokoly HTTP a HTTPS. Tie slúžia pre prenos dát požadovanej internetovej stránky z webového servera do počítača užívateľa, ktorému sa stránka zobrazí vo webovom prehliadači. Protokoly FTP, FTPS, FTPES a SFTP umožňujú spojenie a prenos súborov medzi počítačom užívateľa a webovým serverom.

Končí podpora Adobe Flash

Drahomír 2

Po 31. decembri končí podpora zastaralej multimediálnej platformy Adobe Flash na všetkých systémoch z dôvodu technologickej zastaranosti, vysokej miery bezpečnostnej zraniteľnosti a slabej podpory a výkonu oproti novším technológiám. Flash…